Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Ait 4 Adet Otomobil Satışı | 12 Haziran 2024İmar Haber

13 Haziran 2024 - 00:22

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne Ait 4 Adet Otomobil Satışı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait muhtelif 4 adet aracın ihale yolu ile ayrı ayrı satılacaktır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne Ait 4 Adet Otomobil Satışı
Son Güncelleme :

05 Ekim 2020 - 15:59

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/malatya-buyuksehir-belediyesine-ait-4-adet-otomobil-satisa-cikarilmistir/21308/" title="facebook">

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT 4 ADET ARAÇ SATIŞI İLANI

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait muhtelif 4 adet aracın ihale yolu ile ayrı ayrı satılacaktır.
Madde 1- İşin Adı: Malatya Büyükşehir Belediyesine 4 adet aracın Açık Teklif Usulü ile satışı işi.
Madde 2- 1- İdarenin:
a) Adresi: İnönü Caddesi İnönü Mah. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası No:182 Yeşilyurt / MALATYA
b) Telefon numarası: 04223771396
Madde 3- İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
Madde 4- İhale Tarihi ve Saati: 15.10.2020 Perşembe günü, saat:14.30
Madde 5- İşin Miktarı: 4 adet aracın ihale yolu ile ayrı ayrı satışı işi.

SATIŞI YAPILACAK ARAÇLARA AİT BİLGİLER
Sıra No. Aracın Marka/Modeli/Tipi/Cinsi Plakası Model Yılı Muhammen Bedeli Geçici teminat Bedeli

1. MERCEDES-S320 44 BN 111 2008 310.000,00 TL 9.300,00 TL

2. MERCEDES-E350 44 AAK 001 2010 300.000,00 TL 9.000,00 TL

3. MERCEDES-E220 44 BB 200 2011 235.000,00 TL 7.050,00 TL

4. MERCEDES-E250 44 PL 101 2009 265.000,00 TL 7.950,00 TL

* Muhammen bedel KDV hariçtir.

Madde 6- Satılacak Araçların Görülmesi:
6.1. Satılacak araçları görmek için Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İdari İşler ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğünde görülerek teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Satılacak araçların görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.
6.2. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin satılacak araçları incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 7- İhaleye Katılacak İsteklilerden İstenen Belgeler:
7. 1. Geçici teminat yatırıldığını gösterir dekont ve/veya Banka Teminat Mektubu.
7. 2. Teklifler Açık İhale Usulüne göre verilecektir.
7.3. Kanuni ikametgâh belgesi (2020 yılı tasdikli ikametgâh belgesi)
7.4. Tebligat adresi.
7.5. Gerçek kişilerin tasdikli (TC kimlik numarası içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi.
7. 6. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7. 7. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
7.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri..
7.9. Şartname bedeli 250,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi.
7.10. Malatya Büyükşehir Belediyesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış “borcu yoktur” belgesi
7.11. İsteklilerin ihale tarihi itibariyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılmama veya yasaklanma cezası almadığına dair yazılı taahhütname sunulacaktır
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Malatya İmar Haberleri