Malatya Yeşilyurt'ta Hayvancılık İçin Arsa Kiralık | 23 Haziran 2024İmar Haber

23 Haziran 2024 - 17:57

Malatya Yeşilyurt’ta Hayvancılık İçin Arsa Kiralık

Malatya İli Yeşilyurt Belediyesi Oluklu Mahallesi 143/8 Adresindeki Taşınmaz, Organize Hayvancılık Yapılmak Üzere 25000 Adet Hayvan Kapasitesinden Az Olmaması Kaydıyla 30 (otuz) Yıl Süreli Bağımsız ve Sürekli Nitelikli İrtifak Hakkı Tesisi İhalesi 16 Ekim 2020 Tarihinde Yapılacaktır.

Malatya Yeşilyurt’ta Hayvancılık İçin Arsa Kiralık
Son Güncelleme :

22 Eylül 2020 - 11:56

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/malatya-yesilyurtta-hayvancilik-icin-arsa-kiralik/20541/" title="facebook">

ORGANİZE HAYVANCILIK YAPILMAK ÜZERE OTUZ YIL SÜRELİ BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ NİTELİKLİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ

Aşağıda belirtilen taşınmazın, imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak organize hayvancılık (Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmibeşbin adet hayvan kapasitesinden az olmaması) yapılmak üzere 30 (otuz) yıl süreli, bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51’inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ilanda belirtilen muammen bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü İhale Odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır.

İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

a) Taşınmazın ihalesine iştirak etmek isteyen gerçek kişilerin, geçici teminat makbuzunu veya limitiçi süresiz banka teminat mektubunu (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgâh senedi) ve nüfuz cüzdanı örneğini, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise bunlara ilaveten idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini, müşterek isteklilerde ise bunlara ilave olarak, taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri ya da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci maddesi hükümlerine göre uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla posta ile iadeli taahhütlü olarak göndermeleri zorunludur.

b) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare sorumlu değildir.

c) Taşınmazın tahmini bedeli ilk yıl için hesaplanan irtifak hakkı bedelidir.

d) Taşınmazın irtifak hakkı ihalesi sonucu alıcısına, ön izin verilmesinin talep edilmesi durumunda, gerekli görülmesi halinde ve fiili kullanım olmaksızın, imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlatılması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesini teminen yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonucunda 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Ek-12 Ön İzin Sözleşmesi düzenlenecektir. Ön izin verilen gerçek ve tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise verilecek olan ön izin İdarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin bedeli peşin tahsil edilecek olup, ön izinle verilecek hükümler şartnamesinde görülebilir.

e) Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden 30 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmek üzere Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik EK-14 İrtifak Hakkı Sözleşmesi düzenlenecektir.

Komisyon, ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

30-yil-kiralik-hayvancilik-arsasi

Yeşilyurt İmar Haberleri