Türkiye Uzay Ajansı İşçi Alımı İlanı Açıkladı | 15 Temmuz 2024İmar Haber

15 Temmuz 2024 - 04:32

Türkiye Uzay Ajansı İşçi Alımı İlanı Açıkladı

Türkiye  Uzay  Ajansı  Başkanlığımız  bünyesinde  çalıştırılmak  üzere  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve   Kuruluşlarına   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esasları   Hakkında   Yönetmelik” hükümleri  çerçevesinde  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  üzerinden  tabloda  dağılımı  gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Türkiye Uzay Ajansı İşçi Alımı İlanı Açıkladı
Son Güncelleme :

23 Şubat 2021 - 19:48

210 views

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığından:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Türkiye  Uzay  Ajansı  Başkanlığımız  bünyesinde  çalıştırılmak  üzere  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve   Kuruluşlarına   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esasları   Hakkında   Yönetmelik” hükümleri  çerçevesinde  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  üzerinden  tabloda  dağılımı  gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Meslek Unvan Sayı İşe Alım
Yöntemi
Özel Şartlar
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Sürekli İşçi 4 Kura/Mülakat 1- En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da
ikamet ediyor olmak
Destek Personeli (Garson) Sürekli İşçi 2 Kura/Mülakat 1- Orta öğretim kurumlarının (Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri / Mesleki ve Teknik Liseler) Yiyecek ve İçecek Bölümlerinin Servis dalından mezun olmak
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerliği yapmış, muaf veya tecilli olması gerekmektedir.
4- İlana başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
5- İşini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.(Devlet Hastanesinden sağlık raporu)
6- İlanın yayın tarih itibariyle Ankara’da
ikamet ediyor olmak

A. GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak.
3.  Yapılacak  görev  gereği  mesai  saatleri  dışında  vardiyalı  çalışmaya  ve  hafta  sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
4. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden sağlık raporu olmak.)
5. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
6. Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
7.  Türk  Ceza  Kanununun  53  üncü  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  veya  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  suçlarından  dolayı  hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
8.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten ihraç edilmemek.
9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı  veya  yalan  beyanda  bulunmuş  olup  tercihlerine  göre  yerleşenlerin  atama  işlemleri yapılmayacaktır.  Başvuru  talep  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  başvurular  işe  alım sürecinin her aşamasında reddedilebileceği gibi başvuru esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Bu kişiler   hakkında   Türk   Ceza   Kanununun   ilgili   hükümleri   uygulanmak   üzere,   Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
10.  İlan  edilen  kadrolara  başvurusu  sonucu  atanmaya  hak  kazanan  işçilere  2  (iki)  ay deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11.  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  İŞKUR’da  yayımlanan  listede  yer  alan  sadece  bir meslek   koluna  başvuru  yapabileceklerdir.   Birden   fazla  başvuru  yapılması   durumunda   tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
12. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

B. KURA İŞLEMİ KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE BELGE TESLİMİ
1.   Başvuruların   tamamı   İŞKUR   web   sitesi   (https://ankara.iskur.gov.tr/)   üzerinden 22.02.2021-26.02.2021  tarihleri  arasında  başvurular  yapılacak  olup  noter  kurası  çekimi  için başvuru  listeleri  İŞKUR  tarafından  kurumumuza  gönderildiğinde  noter  kurasına  katılacakların isim listesi www.tua.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
2.  “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  hükümlerine  göre  ihtiyaç  duyulan  hizmet  türlerinde  istihdam edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecektir. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter  huzurunda  gerçekleştirilecek  kura  ile  belirlenecektir.  Noter  kurası  sonucu  sözlü  sınava girmeye  hak  kazanan  ve  talep  şartlarını  sağlayanlar  arasından  sözlü  sınavda  başarılı  olanlar istihdam edilecektir
3.  Noter  kura  çekilişi  ile  ilgili  noterlikçe  belirlenen  yöntemle  09.03.2021  tarihinde Türkiye  Uzay  Ajansı  Başkanlığı  hizmet  binasında  gerçekleştirilecek  olup  COVİD-19  tedbirleri kapsamında    alınan    tedbirler    dolayısıyla    kuranın    yapılacağı    salona    herhangi    bir    aday alınmayacaktır.
4.    Kura    çekimi    tarihi    ve    yerinde    değişiklik    olması    durumunda    Başkanlığın https://www.tua.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
5.  Kura  sonuçları  ve  ihtiyaç  duyulması  halinde  adayları  ilgilendiren  başvuru  ve  atama süreci  ile  ilgili  tüm  bilgilendirmeler  https://www.tua.gov.tr  internet  adresinde  ilan  edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
6. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Başkanlığımız tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe  başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk  sırasındaki  kişiden  başlanmak  üzere yerleştirme yapılacaktır.
İlanen duyurulur.