Türkoğlu Milli Emlak'tan Arsa Satış ve Kiralama | 20 Haziran 2024İmar Haber

21 Haziran 2024 - 00:16

Türkoğlu Milli Emlak’tan Arsa Satış ve Kiralama

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Milli Emlak Şefliği 5 Adet Arsasının Satışı ve 1 Adet Arsanın da Kiralama İhalesini 24 Eylül 2020 Tarihinde Yapacaktır.

Türkoğlu Milli Emlak’tan Arsa Satış ve Kiralama
Son Güncelleme :

22 Eylül 2020 - 17:01

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/turkoglu-milli-emlaktan-arsa-satis-ve-kiralama/20584/" title="facebook">

TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRALAMASI TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

l- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam/hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emalk Şefliğinde yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;

  • Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, (Teminat olarak kabul edilecek değerler Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
  • Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi),
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bencilerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az 1/4’ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Kiralamalarda ise ilk yıl kira bedelinin tamamı peşin veya en az 1/4’ü peşin olmak üzere kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak şartıyla I yıl içerisinde 3 taksit halinde tahsil edilecektir.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler   ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

konut-imarli-arsa

S.No MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ İMAR M2 BEDELİ TEMİNAT
 1 Beyoğlu (Sarılar)

Mah.

636  636 Arsa Hayvansal

Üretim Tesis

21.790,54 392.000 117.600
2 Mah. 715 Arsa Konut Alanı 527,01 59.000 17.700
3 Kelibişler 648 Arazi İmarsız 1.509,94 36.680 11.004
4 Kelibişler 647 Arazi İmarsız 1.510,77 36.680 11.004
5 Kelibişler 636 Arazi İmarsız 1.600,52 58.000 17.400
S.No MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ İMAR M2 Amacı Kira Bedeli
Beyoğlu (Sarılar) 389 5 Ham Toprak İmarsız 14.132,56 Tarımsal 2.500

Türkoğlu İmar Haberleri