Valiler Kararnamesi Ne Zaman Açıklanacak? | 20 Temmuz 2024İmar Haber

20 Temmuz 2024 - 03:14

Valiler Kararnamesi Ne Zaman Açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı’nın Valiler Kararnamesi hazırlıkları devam ederken; dün İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni yayımladı. Valiler Kararnamesinin bakanlıklarda yapılacak olan değişikliklerden sonra yapılacağı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun durumunun netleşmesinin ardından 02 Mart – 16 Mart 2020 tarihleri arasında yayınlanacak. Kararname çıkar çıkmaz imarhaber.com internet sitemizden Yeni Atanan Valilerin Listesine Ulaşabilirsiniz!

Valiler Kararnamesi Ne Zaman Açıklanacak?
Son Güncelleme :

19 Ocak 2020 - 14:47

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/valiler-kararnamesi-ne-zaman-cikar/15504/" title="facebook">

Valiler, il genel idaresinin başı ve mercisi olup; vali olarak atanacaklarda; birinci sınıfa yükselmiş ve birinci sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş olma şartı aranıyor.

Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile atanıyor. Bakanlığın, hangi valiyi nereye atadığı, valiler kararnamesi ile duyuruluyor.

2020 Yılı Valiler Kararnamesiyle, yaklaşık 10 büyükşehir ve 20 ilin valisi olmak üzere toplam da 30 ilde değişiklik bekleniyor. Valiler kararnamesinde hangi illerin valilerinin değişeceği Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Valiler Kararnamesi Ne Zaman Çıkar?

Valiler Kararnamesinin bakanlıklarda yapılacak olan değişikliklerden sonra yapılacağı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun durumunun netleşmesinin ardından 02 Mart – 16 Mart 2020 tarihleri arasında yayınlanacağı da dile getiriliyor.

Yaklaşık 30 ilin valisinin değişeceği; bunun yanı sıra da; tutuklanan HDP’li Belediye Başkanlarının yerlerine atanan valilerin de değişeceği; Ankara, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Kayseri ve Konya gibi büyükşehirlerin valilerinin devam edeceği, Diyarbakır, Mardin, Van, Siirt, Trabzon, Kahraman Maraş, Gaziantep, Adana, Mersin ve Hatay’ın valileri ise değişeceği söyleniyor.

Valiler Kararnamesi Yayınlandı

VALİLER KARARNAMESİ İLE 41 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

2020 YILI VALİLER KARARNAMESİ

İçişleri Bakanlığı’nın Valiler Kararnamesi hazırlıkları devam ederken; İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni yayımladı.


18 Ocak 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31012
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yer değiştirmeye tabi olan il müdürlerinin yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan ve yer değiştirme suretiyle atanan il müdürleri ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile genel müdür yardımcısı, daire başkanı, sözleşmeli personel, sürekli işçi, işçi, iç denetçi, içişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman yardımcıları, dernekler denetçi ve yardımcılarını kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

e) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

f) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

g) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

ğ) İçişleri personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personeli,

h) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

ı) Kurum içi personel: 2 nci maddede belirtilen İçişleri personelini,

i) Kurum dışı personel: Diğer Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları personelini,

j) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

k) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Kanunun 72 nci ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

l) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

m) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

n) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi, içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalara İlişkin Genel Esaslar

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 5 – (1) İl planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık müdürleri yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak gelişmişlik sırasına göre dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibari ile aşağıda gösterilmiştir:

a) 1. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi beş yıl.

b) 2. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi beş yıl.

c) 3. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi dört yıl.

ç) 4. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi üç yıl.

(2) 5 inci maddede belirtilen il müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atamalarında her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Her grup hizmeti için tespit edilen zorunlu hizmet süresi, o grup içindeki illerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok ilde de geçirilebilir.

(3) İl planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen 4. hizmet bölgesindeki illerde göreve başlarlar. Ancak 4. hizmet bölgesindeki illerde yeterli boş kadro olmadığı takdirde, boşalacak 4. hizmet bölgesindeki illere nakledilmek üzere 3. hizmet bölgesindeki veya diğer hizmet bölgelerindeki illerde de göreve başlatılabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Sınavsız atanma

MADDE 8 – (1) Bu fıkrada belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi kaydıyla aşağıda belirtilen unvanlı kadrolara naklen atanmak mümkündür:

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü ve 112 acil çağrı merkezi müdürü kadrolarına kurum içinden sınavsız atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) İlçe yazı işleri müdürü veya ilçe nüfus müdürü kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmet süresine sahip olmak.

b) İl sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve il basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrolarına kurum içinden veya kurum dışından sınavsız atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Toplam on yıl hizmet süresine sahip olmak.

Unvanların kaybedilmesi ve yeniden kazanılması

MADDE 9 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında, mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarına göre daire başkanlığı veya şube müdürlüğü yapamayacağı tespit edilen ve birim amirleri tarafından teklif edilen;

a) Daire başkanları; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki öncelikle şube müdürü kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kadrolarına dâhil il müdürlüklerine,

b) Şube müdürleri ise; Bakanlık merkez teşkilatındaki öncelikle uzman kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise şef kadrolarına,

Bakanlıkça atanabilir.

(2) Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı tespit edilen;

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ile ilçe müdürleri; öncelikle şef kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

b) İl sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve il basın ve halkla ilişkiler müdürleri; veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

Bakanlıkça atanabilirler.

(3) Bu madde hükmü uyarınca daire başkanı, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü ile il ve ilçe müdürü unvanını kaybedenlerden, yargı kararları hariç olmak üzere tekrar aynı unvana atanma talebinde bulunanların, atamalarının yapılabilmesi için; beş yıllık bir sürenin geçmesi, daire başkanı, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü ile  il ve ilçe müdürü olarak görev yapabileceklerine dair mülkiye müfettişlerinin değerlendirme raporları ya da görev yaptıkları il valisinin veya birim amirlerinin olumlu görüşlerinin alınması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadronun bulunması şartı ile bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve sınav şartı aranmaksızın kaybettikleri unvanlara Bakanlıkça tekrar atanabilirler.

(4) Bu madde hükümleri uyarınca tekrar atanacak yer değişikliğine tabi il müdürleri, kaybettikleri unvanlarda geçen hizmet sürelerine uygun hizmet bölgesindeki illerde göreve başlatılırlar.

Atanma usulleri

MADDE 10 – (1) 5442 sayılı Kanun, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca;

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü ile Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri, hukuk müşaviri ve daire başkanları, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan onayı ile,

b) (a) bendi dışında kalan Bakanlık merkez teşkilatı personeli, Genel Müdürlüğün veya birim başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile,

c) Bakanlık taşra teşkilatında görevli, il idare kurulu müdürü,  idare ve denetim müdürü, il yazı işleri müdürü, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, uzman, şef, mütercim, kütüphaneci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, programcı, memur, şoför, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dâhil personel ile diğer personel ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali onayı ile,

ç) İlçe yazı işleri müdürü, kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile,

d) İlçe teşkilatlarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, şoför ve diğer personel, ilgili birim amirinin teklifi üzerine kaymakamın tayini ve valinin tasdiki ile,

e) Özel kalem müdürleri vali onayı ile,

f) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanların dışında kalan ilde görevli personel, istekleri halinde ilgili valiliklerin muvafakatı ve onayı ile iller emrine,

g) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafakatı ve ilgili valinin onayı ile iller emrine,

ğ) İllerde görevli diğer personel istekleri halinde valiliğin muvafakatı ve Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile merkez teşkilatı emrine,

h) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafakatı ile,

naklen, terfian veya yer değiştirme suretiyle atanırlar.

Naklen atama yapılamayacak unvanlar

MADDE 11 – (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve şube müdürü kadrolarına (daha önce bu görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz.

İstisnai kadrolarda görev yapanların naklen atanmaları

MADDE 12 – (1) İlk defa devlet memurluğuna istisnai kadrolara atanarak başlayanlar veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadroları dışında görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına tabi diğer kadrolara naklen atanamazlar.

Naklen atama yapılmayacak haller

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav duyurusunda her unvan için ayrı olmak üzere yedek aday belirleneceği duyurulan unvanlar için; ilan edilen kadro sayısının iki katından fazla olan kadrolar ile yedek aday belirlenmeyen unvanlar için ilan edilen kadro sayısından fazla olan kadrolar hariç olmak üzere başarı listelerindeki başarı puan sıralamasına göre sınavı kazanan adayların atamaları tamamlanmadan Bakanlık içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

İstisnai durumlar

MADDE 14 – (1) Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararları uygulaması, valiler ile birim amirlerinin gerekçeli teklifleri veya mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede görevli memurları diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her kademedeki memurları diğer birimlere veya iller teşkilatı emrine naklen atama yapabilir.

(2) 5 inci maddede belirtilen yer değiştirmeye tabi personelden; Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarını belgelendirmiş olmaları ve durumlarına uygun boş kadro bulunması kaydıyla 7 nci ve 8 inci maddelerdeki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Geçiş hükümleri

MADDE 15 – (1) Daire başkanı olarak görev yapanlardan;

a) Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,

b) İller idaresi genel müdürlüğü, sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü ve strateji geliştirme başkanlığında daire başkanı olarak görev yapanlar; il planlama ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il sosyal etüt ve proje müdürlüğüne veya ataması valiliklerce yapılan Bakanlık kadrolarına dâhil il müdürlüklerine,

Bakanlığın uygun görmesi halinde atanabilirler.

(2) İl sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il yazı işleri müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ile idare ve denetim müdürü kendi aralarında yer değiştirebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Memurun isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ya da hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ile bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.