Gaziantep Şehitkamil Belediyesi İmarlı Arsa Satışı | 17 Temmuz 2024İmar Haber

17 Temmuz 2024 - 17:34

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi İmarlı Arsa Satışı

GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 06/05/2020 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi(İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi İmarlı Arsa Satışı
Son Güncelleme :

17 Nisan 2020 - 22:21

365 views

Gaziantep ili Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 06/05/2020 Çarşamba günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Atatürk Kültür Ve Spor Merkezi(İpekyolu üzeri) Meclis Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanım² Niteliği,İmar durumu Rayiç Bedeli
m²/TL Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL) İhalesaati ÖDEME

1 Beylerbeyi 1019 1 2.999,44 Arsa Tick. E=1,55 900,00 2.699.496,00 80.984,88 14.00 PEŞİN

2 Umut 4817 12 3.532,46 Arsa Tick. E=1,80 1.500,00 5.298.690,00 158.960,70 14.15 PEŞİN

3 Belkıs 5860 2 3.001,00 Arsa Konut E=1,50 800,00 2.400.800,00 72.024,00 14.30 PEŞİN

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A.İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b)Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
ı)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
i)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı
c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
ı) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
i)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine en geç 05/05/2020 Salı günü saat 16.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Şehitkamil İmar Haberleri