(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 13.10.2020 - 22:18, Güncelleme: 27.08.2021 - 19:24

Uşak'ta 8 Adet Kamu Lojmanı Satışı Yapılacak!

 

Uşak'ta 8 Adet Kamu Lojmanı Satışı Yapılacak!

Mülkiyeti Ulubey Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine Ait Çatalca Mahallesinde Bulunan 8 Adet Lojmanın Satışı 26 Ekim 2020 Tarihinde Açık Teklif Usulüyle Yapılacaktır.
Aşağıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Hazineye taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı kanunun 4.maddesinin 5 ila 11 fıkraları çerçevesinde 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi Çatalca Mahallesi Bir Nisan Caddesi No:29 Hükümet Konağı Kat:1 adresinde yapılacaktır. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a)  En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c)  En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır.  Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya  peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a) Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya  Muhasebe Müdürlüğünün yazısı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi) c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı) d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel  kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 4706 sayılı Kanunun 7.maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet) ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle) ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet) ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet) ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet) ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet) ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet) BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet) BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet) ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet) DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet) EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet) ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet) HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet) HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet) HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet) HATAY’DA 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Defne – 20 Adet) İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet) İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet) İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet) İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet) İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet) İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet) İZMİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet) KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet) KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet) KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet) KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet) MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet) MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet) SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet) SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet) TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet) TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet) UŞAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ulubey – 8 Adet) ZONGULDAK 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(20 Adet) ZONGULDAK 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(9 Adet) ZONGULDAK 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(8 Adet)
Mülkiyeti Ulubey Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine Ait Çatalca Mahallesinde Bulunan 8 Adet Lojmanın Satışı 26 Ekim 2020 Tarihinde Açık Teklif Usulüyle Yapılacaktır.
Aşağıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Hazineye taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı kanunun 4.maddesinin 5 ila 11 fıkraları çerçevesinde 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi Çatalca Mahallesi Bir Nisan Caddesi No:29 Hükümet Konağı Kat:1 adresinde yapılacaktır. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın; a)  En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle, b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle, c)  En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır.  Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz. Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya  peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a) Geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya  Muhasebe Müdürlüğünün yazısı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi) c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres beyanı) d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel  kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 4706 sayılı Kanunun 7.maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. usak-ulubey-8-lojman-satisi Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet) ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle) ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet) ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet) ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet) ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet) ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet) BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet) BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet) ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet) DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet) EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet) ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet) HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet) HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet) HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet) HATAY’DA 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Defne – 20 Adet) İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet) İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet) İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet) İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet) İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet) İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet) İZMİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet) KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet) KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet) KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet) KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet) MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet) MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet) SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet) SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet) TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet) TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet) UŞAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ulubey – 8 Adet) ZONGULDAK 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(20 Adet) ZONGULDAK 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(9 Adet) ZONGULDAK 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(8 Adet)
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve imarhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.