İmarhaber

Ankara Çankaya 129 Adet Lojman Satışı

5-12 Ekim Tarihleri Arasında Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Çankaya ilçesinde bulunan 129 Adet kamu konutu satışa çıkarıldı.

Ankara Çankaya 129 Adet Lojman Satışı
Google News
24 Eylül 2020 - 18:58

129 adet konutun satış ihalesi 5-12 Ekim 2020 tarihleri arasında Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzuru, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı yapılacak.

Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve aşağıdaki nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) ; Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA  adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda;  2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.   3-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır.

İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.

İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.”

Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA  Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

Lojman İhalesi

S.NOMAHALLEADAPARSELNo:Daire No:TİPİ BEDEL  TEMİNAT 
1Çukurca (Birlik)284234511213+1345.00034.500
2Çukurca (Birlik)284234521213+1340.00034.000
3Çukurca (Birlik)284234531273+1390.00039.000
4Çukurca (Birlik)284234541243+1365.00036.500
5Çukurca (Birlik)284234551273+1390.00039.000
6Çukurca (Birlik)284234561243+1365.00036.500
7Çukurca (Birlik)284234571293+1405.00040.500
8Çukurca (Birlik)284234581263+1375.00037.500
9Çukurca (Birlik)2842345101283+1385.00038.500
10Çukurca (Birlik)2842345111323+1415.00041.500
11Çukurca (Birlik)2842345121283+1390.00039.000
12Çukurca (Birlik)2842345131323+1405.00040.500
13Çukurca (Birlik)2842345141283+1375.00037.500
14Çukurca (Birlik)284234711213+1340.00034.000
15Çukurca (Birlik)284234721213+1340.00034.000
16Çukurca (Birlik)284234731243+1365.00036.500
17Çukurca (Birlik)284234741243+1365.00036.500
18Çukurca (Birlik)284234751243+1365.00036.500
19Çukurca (Birlik)284234761243+1365.00036.500
20Çukurca (Birlik)284234771263+1375.00037.500
21Çukurca (Birlik)284234781263+1375.00037.500
22Çukurca (Birlik)284234791283+1385.00038.500
23Çukurca (Birlik)2842347101283+1385.00038.500
24Çukurca (Birlik)2842347111283+1390.00039.000
25Çukurca (Birlik)2842347131283+1375.00037.500
26Çukurca (Birlik)2842347141283+1375.00037.500
27Çukurca (Birlik)284234911213+1355.00035.500
28Çukurca (Birlik)284234921213+1360.00036.000
29Çukurca (Birlik)284234931243+1385.00038.500
30Çukurca (Birlik)284234941273+1410.00041.000
31Çukurca (Birlik)284234951243+1385.00038.500
32Çukurca (Birlik)284234961273+1410.00041.000
33Çukurca (Birlik)284234981293+1425.00042.500
34Çukurca (Birlik)284234991283+1405.00040.500
35Çukurca (Birlik)2842349101323+1435.00043.500
36Çukurca (Birlik)2842349121323+1440.00044.000
37Çukurca (Birlik)2842349131283+1395.00039.500
38Çukurca (Birlik)2842349141323+1425.00042.500
39Keklikpınarı13836341361093+1195.00019.500
40Keklikpınarı138363413221093+1205.00020.500
41Keklikpınarı273032311273+1190.00019.000
42Keklikpınarı273032361273+1230.00023.000
43Keklikpınarı273032381253+1225.00022.500
44Keklikpınarı2730323151253+1230.00023.000
45Keklikpınarı2730323191253+1230.00023.000
46Keklikpınarı2730323211273+1240.00024.000
47Keklikpınarı2730323221273+1240.00024.000
48Keklikpınarı2730323251273+1250.00025.000
49Keklikpınarı2730323261273+1250.00025.000
50Keklikpınarı2730323291273+1255.00025.500
51Keklikpınarı2730323301273+1255.00025.500
52Keklikpınarı2730323311253+1250.00025.000
53Keklikpınarı2730323321253+1250.00025.000
54Keklikpınarı2730323371273+1255.00025.500
55Keklikpınarı2730323381273+1255.00025.500
56Keklikpınarı13274340561053+1190.00019.000
57Keklikpınarı132743405341053+1210.00021.000
58Keklikpınarı138381Maliye 521053+1160.00016.000
59Keklikpınarı138381Maliye 531053+1160.00016.000
60Keklikpınarı138381Maliye 541053+1160.00016.000
61Keklikpınarı138382Maliye 531053+1160.00016.000
62Ata75411951/121083+1230.00023.000
63Ata75411951/141083+1230.00023.000
64Öveçler794511382872+1150.00015.000
65Öveçler7945113861122+1210.00021.000
66Güven2864126211033+1160.00016.000
67Güven28641262301383+1290.00029.000
68Aziziye728333181714+1465.00046.500
69Kültür1070104271204+1235.00023.500
70Kültür1070104291053+1210.00021.000
71Ali Fuat Başgil52121592852+1150.00015.000
72Ali Fuat Başgil52121599852+1195.00019.500
73Ali Fuat Başgil52121411131053+1275.00027.500
74İlker74239242682+180.0008.000
75İlker74239245903+1120.00012.000
76Kızılırmak79326B-3/461233+1500.00050.000
77Kızılırmak79326B-3/4161253+1510.00051.000
78Kızılırmak79326B-3/4361253+1520.00052.000
79Ayrancı2687201631123+1220.00022.000
80Ayrancı26872016181133+1270.00027.000
81Bahçelievler26547491742+1185.00018.500
82Emek6734135197070.0007.000
83Korkut Reis115624457753+1160.00016.000
84Cebeci28833212552+1105.00010.500
85Murat56976333933+1150.00015.000
86Murat56976335752+1110.00011.000
87Murat56976336772+1115.00011.500
88Murat56976337732+1125.00012.500
89Anıttepe424623111693+1215.00021.500
90Anıttepe424623112693+1205.00020.500
91Anıttepe424623113712+1235.00023.500
92Anıttepe424623114712+1225.00022.500
93Anıttepe424623115712+1250.00025.000
94Anıttepe424623116712+1240.00024.000
95Anıttepe424623117712+1250.00025.000
96Anıttepe424623118712+1240.00024.000
97Anıttepe42462311999 +(44)4+0345.00034.500
98Anıttepe424622131693+1215.00021.500
99Anıttepe424622132693+1205.00020.500
100Anıttepe424622133712+1235.00023.500
101Anıttepe424622134712+1225.00022.500
102Anıttepe424622135712+1250.00025.000
103Anıttepe424622136712+1240.00024.000
104Anıttepe424622137712+1250.00025.000
105Anıttepe424622138712+1240.00024.000
106Anıttepe42462213999 +(44)4+0345.00034.500
107Emek531018333682+1260.00026.000
108Anıttepe546720561471+1140.00014.000
109Anıttepe546720562753+1205.00020.500
110Anıttepe546720563753+1215.00021.500
111Anıttepe546720564753+1215.00021.500
112Anıttepe546720565713+1215.00021.500
113Anıttepe546720566753+1220.00022.000
114Anıttepe546720567713+1220.00022.000
115Anıttepe546720568753+1225.00022.500
116Anıttepe546720569853+1275.00027.500
117Anıttepe5467205610853+1275.00027.500
118Anıttepe5467205611853+1280.00028.000
119Anıttepe5467205612853+1280.00028.000
120Anıttepe5467205613873+1280.00028.000
121Anıttepe5467205614873+1280.00028.000
122Anıttepe5467205615873+1285.00028.500
123Anıttepe5467205616873+1285.00028.500
124Anıttepe5467205617773+0240.00024.000
125Anıttepe5467205618733+0230.00023.000
126Bahçelievler147113129883+1270.00027.000
127Yücetepe433916142/1903+1220.00022.000
128Yücetepe433916143/2832+1205.00020.500
129Kavaklıdere490116621253+1265.00026.500

Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları

 

Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi

ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ

ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet)

ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle)

ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet)

ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet)

ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet)

ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet)

ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet)

BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet)

BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN

ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet)

ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet)

DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet)

EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet)

ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet)

HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet)

HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet)

HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet)

İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet)

İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet)

İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet)

İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet)

İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet)

İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet)

İZMİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet)

KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet)

KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet)

KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet)

KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet)

MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet)

MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet)

SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet)

SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet)

TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet)

TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet)

ZONGULDAK 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(20 Adet)

ZONGULDAK 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(9 Adet)

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları