Ankara Çankaya 129 Adet Lojman Satışı | 27 Şubat 2024İmar Haber

27 Şubat 2024 - 16:12

Ankara Çankaya 129 Adet Lojman Satışı

5-12 Ekim Tarihleri Arasında Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Çankaya ilçesinde bulunan 129 Adet kamu konutu satışa çıkarıldı.

Ankara Çankaya 129 Adet Lojman Satışı
Son Güncelleme :

24 Eylül 2020 - 18:58

Google News Google News href="http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.imarhaber.com/ankara-cankaya-129-adet-lojman-satisi/20636/" title="facebook">

129 adet konutun satış ihalesi 5-12 Ekim 2020 tarihleri arasında Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA adresinde oluşturulacak Komisyon huzuru, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı yapılacak.

Ankara İli, Çankaya İlçesinde bulunan ve aşağıdaki nitelikleri belirtilen taşınmazların (kamu konutları) ; Anıt Emlak Müdürlüğünce Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9 Defterdarlık Hizmet Binası Zemin Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA  adresinde oluşturulacak Komisyon huzurunda;  2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici Teminat Bedelinin Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve Teyit yazısı’nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu Tüzel Kişilerinin ise belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. 2- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.   3-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 8. maddesi gereğince ihale tarihine kadar kurumlarınca hak sahibi olduğu bildirilenler yasa gereği ön alım hakkına sahip olacaktır.

İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğü Kamu Konutları Satış Servisinde görülebilir.

İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler ankara.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.”

Adres: Mithatpaşa Cad. No:9 Yenişehir 06420/ ANKARA  Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

Lojman İhalesi

S.NO MAHALLE ADA PARSEL No: Daire No: TİPİ  BEDEL   TEMİNAT 
1 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 1 121 3+1 345.000 34.500
2 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 2 121 3+1 340.000 34.000
3 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 3 127 3+1 390.000 39.000
4 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 4 124 3+1 365.000 36.500
5 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 5 127 3+1 390.000 39.000
6 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 6 124 3+1 365.000 36.500
7 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 7 129 3+1 405.000 40.500
8 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 8 126 3+1 375.000 37.500
9 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 10 128 3+1 385.000 38.500
10 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 11 132 3+1 415.000 41.500
11 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 12 128 3+1 390.000 39.000
12 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 13 132 3+1 405.000 40.500
13 Çukurca (Birlik) 28423 4 5 14 128 3+1 375.000 37.500
14 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 1 121 3+1 340.000 34.000
15 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 2 121 3+1 340.000 34.000
16 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 3 124 3+1 365.000 36.500
17 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 4 124 3+1 365.000 36.500
18 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 5 124 3+1 365.000 36.500
19 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 6 124 3+1 365.000 36.500
20 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 7 126 3+1 375.000 37.500
21 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 8 126 3+1 375.000 37.500
22 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 9 128 3+1 385.000 38.500
23 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 10 128 3+1 385.000 38.500
24 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 11 128 3+1 390.000 39.000
25 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 13 128 3+1 375.000 37.500
26 Çukurca (Birlik) 28423 4 7 14 128 3+1 375.000 37.500
27 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 1 121 3+1 355.000 35.500
28 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 2 121 3+1 360.000 36.000
29 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 3 124 3+1 385.000 38.500
30 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 4 127 3+1 410.000 41.000
31 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 5 124 3+1 385.000 38.500
32 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 6 127 3+1 410.000 41.000
33 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 8 129 3+1 425.000 42.500
34 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 9 128 3+1 405.000 40.500
35 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 10 132 3+1 435.000 43.500
36 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 12 132 3+1 440.000 44.000
37 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 13 128 3+1 395.000 39.500
38 Çukurca (Birlik) 28423 4 9 14 132 3+1 425.000 42.500
39 Keklikpınarı 13836 3 413 6 109 3+1 195.000 19.500
40 Keklikpınarı 13836 3 413 22 109 3+1 205.000 20.500
41 Keklikpınarı 27303 2 3 1 127 3+1 190.000 19.000
42 Keklikpınarı 27303 2 3 6 127 3+1 230.000 23.000
43 Keklikpınarı 27303 2 3 8 125 3+1 225.000 22.500
44 Keklikpınarı 27303 2 3 15 125 3+1 230.000 23.000
45 Keklikpınarı 27303 2 3 19 125 3+1 230.000 23.000
46 Keklikpınarı 27303 2 3 21 127 3+1 240.000 24.000
47 Keklikpınarı 27303 2 3 22 127 3+1 240.000 24.000
48 Keklikpınarı 27303 2 3 25 127 3+1 250.000 25.000
49 Keklikpınarı 27303 2 3 26 127 3+1 250.000 25.000
50 Keklikpınarı 27303 2 3 29 127 3+1 255.000 25.500
51 Keklikpınarı 27303 2 3 30 127 3+1 255.000 25.500
52 Keklikpınarı 27303 2 3 31 125 3+1 250.000 25.000
53 Keklikpınarı 27303 2 3 32 125 3+1 250.000 25.000
54 Keklikpınarı 27303 2 3 37 127 3+1 255.000 25.500
55 Keklikpınarı 27303 2 3 38 127 3+1 255.000 25.500
56 Keklikpınarı 13274 3 405 6 105 3+1 190.000 19.000
57 Keklikpınarı 13274 3 405 34 105 3+1 210.000 21.000
58 Keklikpınarı 13838 1 Maliye 5 2 105 3+1 160.000 16.000
59 Keklikpınarı 13838 1 Maliye 5 3 105 3+1 160.000 16.000
60 Keklikpınarı 13838 1 Maliye 5 4 105 3+1 160.000 16.000
61 Keklikpınarı 13838 2 Maliye 5 3 105 3+1 160.000 16.000
62 Ata 7541 19 51/1 2 108 3+1 230.000 23.000
63 Ata 7541 19 51/1 4 108 3+1 230.000 23.000
64 Öveçler 7945 11 38 2 87 2+1 150.000 15.000
65 Öveçler 7945 11 38 6 112 2+1 210.000 21.000
66 Güven 2864 12 62 1 103 3+1 160.000 16.000
67 Güven 2864 12 62 30 138 3+1 290.000 29.000
68 Aziziye 7283 3 31 8 171 4+1 465.000 46.500
69 Kültür 1070 10 42 7 120 4+1 235.000 23.500
70 Kültür 1070 10 42 9 105 3+1 210.000 21.000
71 Ali Fuat Başgil 5212 15 9 2 85 2+1 150.000 15.000
72 Ali Fuat Başgil 5212 15 9 9 85 2+1 195.000 19.500
73 Ali Fuat Başgil 5212 14 11 13 105 3+1 275.000 27.500
74 İlker 7423 9 24 2 68 2+1 80.000 8.000
75 İlker 7423 9 24 5 90 3+1 120.000 12.000
76 Kızılırmak 7932 6 B-3/4 6 123 3+1 500.000 50.000
77 Kızılırmak 7932 6 B-3/4 16 125 3+1 510.000 51.000
78 Kızılırmak 7932 6 B-3/4 36 125 3+1 520.000 52.000
79 Ayrancı 2687 20 16 3 112 3+1 220.000 22.000
80 Ayrancı 2687 20 16 18 113 3+1 270.000 27.000
81 Bahçelievler 2654 7 49 1 74 2+1 185.000 18.500
82 Emek 6734 13 5 19 70 70.000 7.000
83 Korkut Reis 1156 24 45 7 75 3+1 160.000 16.000
84 Cebeci 2883 3 21 2 55 2+1 105.000 10.500
85 Murat 5697 6 33 3 93 3+1 150.000 15.000
86 Murat 5697 6 33 5 75 2+1 110.000 11.000
87 Murat 5697 6 33 6 77 2+1 115.000 11.500
88 Murat 5697 6 33 7 73 2+1 125.000 12.500
89 Anıttepe 4246 23 11 1 69 3+1 215.000 21.500
90 Anıttepe 4246 23 11 2 69 3+1 205.000 20.500
91 Anıttepe 4246 23 11 3 71 2+1 235.000 23.500
92 Anıttepe 4246 23 11 4 71 2+1 225.000 22.500
93 Anıttepe 4246 23 11 5 71 2+1 250.000 25.000
94 Anıttepe 4246 23 11 6 71 2+1 240.000 24.000
95 Anıttepe 4246 23 11 7 71 2+1 250.000 25.000
96 Anıttepe 4246 23 11 8 71 2+1 240.000 24.000
97 Anıttepe 4246 23 11 9 99 +(44) 4+0 345.000 34.500
98 Anıttepe 4246 22 13 1 69 3+1 215.000 21.500
99 Anıttepe 4246 22 13 2 69 3+1 205.000 20.500
100 Anıttepe 4246 22 13 3 71 2+1 235.000 23.500
101 Anıttepe 4246 22 13 4 71 2+1 225.000 22.500
102 Anıttepe 4246 22 13 5 71 2+1 250.000 25.000
103 Anıttepe 4246 22 13 6 71 2+1 240.000 24.000
104 Anıttepe 4246 22 13 7 71 2+1 250.000 25.000
105 Anıttepe 4246 22 13 8 71 2+1 240.000 24.000
106 Anıttepe 4246 22 13 9 99 +(44) 4+0 345.000 34.500
107 Emek 5310 18 33 3 68 2+1 260.000 26.000
108 Anıttepe 5467 20 56 1 47 1+1 140.000 14.000
109 Anıttepe 5467 20 56 2 75 3+1 205.000 20.500
110 Anıttepe 5467 20 56 3 75 3+1 215.000 21.500
111 Anıttepe 5467 20 56 4 75 3+1 215.000 21.500
112 Anıttepe 5467 20 56 5 71 3+1 215.000 21.500
113 Anıttepe 5467 20 56 6 75 3+1 220.000 22.000
114 Anıttepe 5467 20 56 7 71 3+1 220.000 22.000
115 Anıttepe 5467 20 56 8 75 3+1 225.000 22.500
116 Anıttepe 5467 20 56 9 85 3+1 275.000 27.500
117 Anıttepe 5467 20 56 10 85 3+1 275.000 27.500
118 Anıttepe 5467 20 56 11 85 3+1 280.000 28.000
119 Anıttepe 5467 20 56 12 85 3+1 280.000 28.000
120 Anıttepe 5467 20 56 13 87 3+1 280.000 28.000
121 Anıttepe 5467 20 56 14 87 3+1 280.000 28.000
122 Anıttepe 5467 20 56 15 87 3+1 285.000 28.500
123 Anıttepe 5467 20 56 16 87 3+1 285.000 28.500
124 Anıttepe 5467 20 56 17 77 3+0 240.000 24.000
125 Anıttepe 5467 20 56 18 73 3+0 230.000 23.000
126 Bahçelievler 1471 13 12 9 88 3+1 270.000 27.000
127 Yücetepe 4339 16 14 2/1 90 3+1 220.000 22.000
128 Yücetepe 4339 16 14 3/2 83 2+1 205.000 20.500
129 Kavaklıdere 4901 16 6 2 125 3+1 265.000 26.500

Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları

 

Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi

ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ

ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet)

ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle)

ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet)

ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet)

ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet)

ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet)

ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet)

BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet)

BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN

ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet)

ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet)

DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet)

EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet)

ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet)

HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet)

HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet)

HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet)

İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet)

İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet)

İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet)

İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet)

İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet)

İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet)

İZMİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet)

KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet)

KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet)

KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet)

KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet)

MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet)

MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet)

SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet)

SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet)

TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet)

TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet)

ZONGULDAK 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(20 Adet)

ZONGULDAK 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(9 Adet)