İmar Haber

TÜRKİYE ve DÜNYADA VAKA SAYISI
COVID-19 SON DAKİKA HABERLERİ
imarhaber.com Sağlıklı Günler Diler!

İzmir’de 132 Adet Kamu Konutu (lojman) Satışa Çıkarıldı

İzmir ili Konak Milli Emlak Müdürlüğünce İzmir’in Konak, Selçuk, Karşıyaka ve Karabağlar İlçelerinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait 132 Adet Kamu Lojmanının Satışı 25 Aralık – 20 Ocak Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

İzmir’de 132 Adet Kamu Konutu (lojman) Satışa Çıkarıldı
Google News
13 Aralık 2020 - 17:17

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Eski Bina)  Anadolu Caddesi 41/5 Bayraklı/İZMİR adresindeki  binasının giriş katında  bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.

2- Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

4-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

5-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde öncelikli alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Konak Emlak Müdürlüğünden alınabilir.

7- Listede 92. sırada yer alan kamu konutu dolu olmasına rağmen, oturan kişinin öncelikli alım hakkı bulunmamaktadır.

8-İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

9-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


S.NoİlçesiMahallesiAdaParselNoKatBedeliTeminatİhale Tarihi
1Konak1.SÜLEYMANİYE576103Zemin250.00025.00025.12.2020
2Konak1.SÜLEYMANİYE576104Zemin210.00021.00025.12.2020
3Konak1.SÜLEYMANİYE5761051250.00025.00025.12.2020
4Konak1.SÜLEYMANİYE5761061215.00021.50025.12.2020
5Konak1.SÜLEYMANİYE5761072250.00025.00025.12.2020
6Konak1.SÜLEYMANİYE5761083240.00024.00025.12.2020
7Konak2.KARANTİNA6637111Zemin320.00032.00025.12.2020
8Konak2.KARANTİNA66371121375.00037.50025.12.2020
9Konak2.KARANTİNA66371132375.00037.50025.12.2020
10Konak2.KARANTİNA66371143365.00036.50025.12.2020
11Konak2.KARANTİNA6637181Zemin300.00030.00025.12.2020
12Konak2.KARANTİNA6637182Zemin295.00029.50025.12.2020
13Konak2.KARANTİNA6637183Zemin310.00031.00028.12.2020
14Konak2.KARANTİNA66371841320.00032.00028.12.2020
15Konak2.KARANTİNA66371851345.00034.50028.12.2020
16Konak2.KARANTİNA66371861360.00036.00028.12.2020
17Konak2.KARANTİNA66371872320.00032.00028.12.2020
18Konak2.KARANTİNA66371882345.00034.50028.12.2020
19Konak2.KARANTİNA66371892360.00036.00028.12.2020
20Konak2.KARANTİNA663718103305.00030.50028.12.2020
21Konak2.KARANTİNA663718113330.00033.00028.12.2020
22Konak2.KARANTİNA663718123345.00034.50028.12.2020
23Konak2.KARANTİNA6637181Zemin300.00030.00028.12.2020
24Konak2.KARANTİNA6637182Zemin295.00029.50028.12.2020
25Konak2.KARANTİNA6637183Zemin310.00031.00029.12.2020
26Konak2.KARANTİNA66371841320.00032.00029.12.2020
27Konak2.KARANTİNA66371851345.00034.50029.12.2020
28Konak2.KARANTİNA66371861360.00036.00029.12.2020
29Konak2.KARANTİNA66371872320.00032.00029.12.2020
30Konak2.KARANTİNA66371882345.00034.50029.12.2020
31Konak2.KARANTİNA66371892360.00036.00029.12.2020
32Konak2.KARANTİNA663718103305.00030.50029.12.2020
33Konak2.KARANTİNA663718113330.00033.00029.12.2020
34Konak2.KARANTİNA663718123345.00034.50029.12.2020
35Konak2.KARANTİNA6637191Zemin285.00028.50029.12.2020
36Konak2.KARANTİNA6637192Zemin285.00028.50029.12.2020
37Konak2.KARANTİNA66371931340.00034.0005.01.2021
38Konak2.KARANTİNA66371941340.00034.0005.01.2021
39Konak2.KARANTİNA66371952340.00034.0005.01.2021
40Konak2.KARANTİNA66371962340.00034.0005.01.2021
41Konak2.KARANTİNA66371973330.00033.0005.01.2021
42Konak2.KARANTİNA66371983330.00033.0005.01.2021
43Konak2.KARANTİNA66372011325.00032.5005.01.2021
44Konak2.KARANTİNA66372021320.00032.0005.01.2021
45Konak2.KARANTİNA66372032325.00032.5005.01.2021
46Konak2.KARANTİNA66372042320.00032.0005.01.2021
47Konak2.KARANTİNA66372053315.00031.5005.01.2021
48Konak2.KARANTİNA66372063310.00031.0005.01.2021
49Konak2.KARANTİNA66372011325.00032.5006.01.2021
50Konak2.KARANTİNA66372021365.00036.5006.01.2021
51Konak2.KARANTİNA66372032325.00032.5006.01.2021
52Konak2.KARANTİNA66372042365.00036.5006.01.2021
53Konak2.KARANTİNA66372053315.00031.5006.01.2021
54Konak2.KARANTİNA66372063355.00035.5006.01.2021
55Konak2.KARANTİNA6639271Zemin265.00026.5006.01.2021
56Konak2.KARANTİNA6639272Zemin265.00026.5006.01.2021
57Konak2.KARANTİNA66392731300.00030.0006.01.2021
58Konak2.KARANTİNA66392741300.00030.0006.01.2021
59Konak2.KARANTİNA66392752300.00030.0006.01.2021
60Konak2.KARANTİNA66392762300.00030.0006.01.2021
61Konak2.KARANTİNA66392773290.00029.0007.01.2021
62Konak2.KARANTİNA66392783290.00029.0007.01.2021
63KarşıyakaŞemikler948211Zemin650.00065.0007.01.2021
64KarşıyakaŞemikler9482121725.00072.5007.01.2021
65KarşıyakaŞemikler9482131750.00075.0007.01.2021
66KarşıyakaŞemikler9482141750.00075.0007.01.2021
67KarşıyakaŞemikler9482151750.00075.0007.01.2021
68KarşıyakaŞemikler9482161750.00075.0007.01.2021
69KarşıyakaŞemikler9482172725.00072.5007.01.2021
70KarşıyakaŞemikler9482182750.00075.0007.01.2021
71KarşıyakaŞemikler9482192750.00075.0007.01.2021
72KarşıyakaŞemikler94821102750.00075.0007.01.2021
73KarşıyakaŞemikler94821112750.00075.00012.01.2021
74KarşıyakaŞemikler94821123725.00072.50012.01.2021
75KarşıyakaŞemikler94821133750.00075.00012.01.2021
76KarşıyakaŞemikler94821143750.00075.00012.01.2021
77KarşıyakaŞemikler94821153750.00075.00012.01.2021
78KarşıyakaŞemikler94821163750.00075.00012.01.2021
79KarşıyakaŞemikler94821174700.00070.00012.01.2021
80KarşıyakaŞemikler94821184725.00072.50012.01.2021
81KarşıyakaŞemikler94821194725.00072.50012.01.2021
82KarşıyakaŞemikler94821204725.00072.50012.01.2021
83KarşıyakaŞemikler94821214725.00072.50012.01.2021
84KarşıyakaŞemikler948011Zemin650.00065.00012.01.2021
85KarşıyakaŞemikler9480121725.00072.50013.01.2021
86KarşıyakaŞemikler9480131750.00075.00013.01.2021
87KarşıyakaŞemikler9480141750.00075.00013.01.2021
88KarşıyakaŞemikler9480151750.00075.00013.01.2021
89KarşıyakaŞemikler9480161750.00075.00013.01.2021
90KarşıyakaŞemikler9480172725.00072.50013.01.2021
91KarşıyakaŞemikler9480182750.00075.00013.01.2021
92KarşıyakaŞemikler9480192750.00075.00013.01.2021
93KarşıyakaŞemikler94801102750.00075.00013.01.2021
94KarşıyakaŞemikler94801112750.00075.00013.01.2021
95KarşıyakaŞemikler94801123725.00072.50013.01.2021
96KarşıyakaŞemikler94801133750.00075.00013.01.2021
97KarşıyakaŞemikler94801143750.00075.00014.01.2021
98KarşıyakaŞemikler94801153750.00075.00014.01.2021
99KarşıyakaŞemikler94801163750.00075.00014.01.2021
100KarşıyakaŞemikler94801174700.00070.00014.01.2021
101KarşıyakaŞemikler94801184725.00072.50014.01.2021
102KarşıyakaŞemikler94801194725.00072.50014.01.2021
103KarşıyakaŞemikler94801204725.00072.50014.01.2021
104KarşıyakaŞemikler94801214725.00072.50014.01.2021
105KarabağlarEsenyalı6366152310.00031.00014.01.2021
106KarabağlarEsenyalı6366162320.00032.00014.01.2021
107SelçukAtatürk30812Zemin200.00020.00014.01.2021
108SelçukAtatürk406742150.00015.00014.01.2021
109KonakSarıhafız1217821100.00010.00019.01.2021
110KarşıyakaŞemikler948111Zemin525.00052.50019.01.2021
111KarşıyakaŞemikler948112Zemin700.00070.00019.01.2021
112KarşıyakaŞemikler948115Zemin650.00065.00019.01.2021
113KarşıyakaŞemikler9481161725.00072.50019.01.2021
114KarşıyakaŞemikler9481171750.00075.00019.01.2021
115KarşıyakaŞemikler9481181750.00075.00019.01.2021
116KarşıyakaŞemikler9481191750.00075.00019.01.2021
117KarşıyakaŞemikler94811101750.00075.00019.01.2021
118KarşıyakaŞemikler94811112725.00072.50019.01.2021
119KarşıyakaŞemikler94811122750.00075.00019.01.2021
120KarşıyakaŞemikler94811132750.00075.00019.01.2021
121KarşıyakaŞemikler94811142750.00075.00020.01.2021
122KarşıyakaŞemikler94811152750.00075.00020.01.2021
123KarşıyakaŞemikler94811163725.00072.50020.01.2021
124KarşıyakaŞemikler94811173750.00075.00020.01.2021
125KarşıyakaŞemikler94811183750.00075.00020.01.2021
126KarşıyakaŞemikler94811193750.00075.00020.01.2021
127KarşıyakaŞemikler94811203750.00075.00020.01.2021
128KarşıyakaŞemikler94811214700.00070.00020.01.2021
129KarşıyakaŞemikler94811224725.00072.50020.01.2021
130KarşıyakaŞemikler94811234725.00072.50020.01.2021
131KarşıyakaŞemikler94811244725.00072.50020.01.2021
132KarşıyakaŞemikler94811254725.00072.50020.01.2021

Tüm İllerde Satışa Çıkan Kamu Lojmanları

Kamu Konutları İçin Banka Teminat Mektubu Dilekçesi

ANKARA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ

ANKARA 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 214 Adet)

ANKARA 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Sincan – Yenimahalle)

ANKARA 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Eryaman – 306 Adet)

ANKARA 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Yeni Mah. ve Keçiören – 405 Adet)

ANKARA 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 398 Adet)

ANKARA 7. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 58 Adet)

ANKARA 8. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 129 Adet)

ANKARA 9. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Keçiören-Altındağ-Mamak-Etimesgut – 95 Adet)

ANKARA 10. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Etimesgut – 306 Adet)

ANKARA 11. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Etimesgut – 229 Adet – 11 Aralık 2020)

ANKARA 12. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çankaya – 24 Adet – 24 Aralık 2020)

BALIKESİR’DE SATIŞA ÇIKAN 16 ADET LOJMAN (Ayvalık – 16 Adet)

BALIKESİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ (Altıeylül – 20 Adet – 25.11.2020)

BALIKESİR 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ (Ayvalık– 3 Adet – 23.12.2020)

BOLU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(44 Adet)

BURSA’DA SATIŞA ÇIKAN 10 ADET LOJMAN

ÇANKIRI’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(14 Adet)

ÇORUM’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(54 Adet)

DENİZLİ’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(2 Adet)

EDİRNE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(79 Adet)

EDİRNE’DE 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(165 Adet)

ESKİŞEHİR’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(121 Adet)

ESKİŞEHİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Odunpazarı 3 Adet – Tepebaşı 20 Adet)

GİRESUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(19 Adet)

HATAY İSKENDERUN’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(34 Adet)

HATAY İSKENDERUN 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(19 Adet – 24 ARALIK 2020)

HATAY’DA 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 19 Adet)

HATAY’DA 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Antakya – Defne – 12 Adet)

HATAY’DA 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Defne – 20 Adet)

ISPARTA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Senirkent – 8 Adet)

İSTANBUL 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Kadıköy – 64 Adet)

İSTANBUL 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Maltepe – 28 Adet)

İSTANBUL 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Üsküdar – 23 Adet)

İSTANBUL 4. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Pendik – 5 Adet)

İSTANBUL 5. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Ataşehir-Üsküdar- Kadıköy-Maltepe – 67 Adet)

İSTANBUL 6. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Bakırköy, Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Büyükçekmece, Beşiktaş, Şişli ve Arnavutköy – 85 Adet)

İZMİR 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Bayraklı – Karşıyaka – 47 Adet)

İZMİR 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çeşme – 7 Adet – İPTAL)

İZMİR 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Konak – Karşıyaka – 111 Adet)

İZMİR 4.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Selçuk – Karabağlar – Konak – Karşıyaka – 132 Adet)

KARABÜK’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(3 Adet)

KASTAMONU’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(26 Adet)

KIRIKKALE’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(39 Adet)

KIRKLARELİ 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(38 Adet)

KIRKLARELİ 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(33 Adet)

KONYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(174 Adet)

KÜTAHYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(124 Adet)

MERSİN’DE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(86 Adet)

MALATYA’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(118 Adet)

SAMSUN 1.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Atakum – İlkadım – 40 Adet)

SAMSUN 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Havza – 2 Adet)

SAMSUN 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(İlkadım – 5 Adet)

SİİRT’TE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ

SİNOP’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (Durağan – 8 Adet)

SİNOP GERZE SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (4 Adet – 24.12.2020)

SİVAS’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (67 Adet)

ŞIRNAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ (3 Adet)

TEKİRDAĞ’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(63 Adet)

TEKİRDAĞ 2. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Süleymanpaşa 19 Adet)

TEKİRDAĞ 3. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(Çorlu-10 Adet / Malkara-5 Adet)

TOKAT’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ( Reşadiye – 10 Adet)

TRABZON’DA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ortahisar – 27 Adet)

UŞAK’TA SATIŞA ÇIKAN LOJMANLARIN LİSTESİ(Ulubey – 8 Adet)

UŞAK 2.KAMU LOJMANISATIŞ LİSTESİ(Merkez – 3 Adet)

ZONGULDAK 1. KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(20 Adet)

ZONGULDAK 2.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(9 Adet)

ZONGULDAK 3.KAMU LOJMANI SATIŞ LİSTESİ(8 Adet)

PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
SON EKLENEN FİRMALAR
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

İmara açılacak yerler, imarı planlanan yol, hastane, metro güzergahları, değerlenecek bölgeler, imar planları

Google News